Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

innocuous
13:26
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

November 23 2019

09:36
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakarmacoma karmacoma
innocuous
09:33
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viakarmacoma karmacoma

November 20 2019

innocuous
21:39
21:38
0593 13a1
Reposted frombrumous brumous viamr-absentia mr-absentia
innocuous
21:36
3243 eff2
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
innocuous
21:34
Reposted frombluuu bluuu
innocuous
21:34
8298 2cdc
Reposted fromkarahippie karahippie
innocuous
08:26
Reposted fromshakeme shakeme viamems mems
innocuous
08:26
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viamems mems
innocuous
08:26

November 19 2019

innocuous
11:52

November 18 2019

innocuous
20:54
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
innocuous
17:17
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamems mems

November 17 2019

innocuous
22:05
2944 99c9 500
innocuous
20:31
(...) żadna kobieta tak naprawdę nie należy do mężczyzny, jeśli nie czuje, że on należy do niej.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
innocuous
20:30
4743 685b
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf via12czerwca 12czerwca
innocuous
20:28
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
20:27
3323 ed5c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamems mems
innocuous
20:27
9781 8d50
Jak ze snów.
Reposted fromi-ann i-ann viamems mems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl