Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

innocuous
22:39

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viayannim yannim
innocuous
22:22
5048 c56e
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viayannim yannim
innocuous
21:57
2684 3ccf 500
Reposted fromyannim yannim viaCannonball Cannonball
innocuous
21:49
5568 531e
Reposted fromkarahippie karahippie viamems mems
13:24
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
innocuous
13:22
innocuous
13:22
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

August 21 2019

innocuous
18:56
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viaBalladyna Balladyna
innocuous
18:52
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viabelieve17 believe17
innocuous
18:52
innocuous
08:02
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
innocuous
08:00
4129 4935
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 20 2019

20:55
9030 9b66
Reposted fromamatore amatore viaholymoly holymoly
innocuous
20:55
1843 7494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
innocuous
20:52
0957 c758
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne

August 19 2019

innocuous
14:25
Reposted fromdimer dimer viapomruki pomruki
innocuous
14:04
innocuous
07:38
- Ty nigdy nie umrzesz, prawda? - Będę się naprawdę mocno starał, żeby nie umrzeć. - To dobrze. - Kiwnęła głową. - Dobrze. Bo nie sądzę, że byłabym w stanie żyć bez ciebie.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
innocuous
07:38
0954 b400 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 18 2019

innocuous
21:26
2740 3d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl