Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

innocuous
20:46
5643 eb16 500
Reposted fromfafner fafner
innocuous
20:44
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viafafner fafner
innocuous
20:43
8630 1320
innocuous
17:12
5314 ec8d
Reposted fromfafner fafner via12czerwca 12czerwca
17:12
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica via12czerwca 12czerwca

November 22 2017

innocuous
20:59

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
innocuous
20:58
3638 dad1
Reposted fromcountingme countingme viabanitka banitka
innocuous
20:51
6984 51a8 500
Największym darem jaki możesz ofiarować drugiej osobie, jest Twój własny rozwój.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
innocuous
20:48
0081 02f8
Reposted fromdailylife dailylife via12czerwca 12czerwca
20:47
3555 0695
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagabrynia gabrynia
19:53
7549 6c0f
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMerrry98 Merrry98
innocuous
19:48
innocuous
19:44
bo Ty to łóżko w którym śpię,
spokojna noc i dobry dzień.
innocuous
19:42
7328 dc2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMerrry98 Merrry98
19:39
innocuous
19:38
innocuous
10:17
6884 b7ca 500
Reposted fromprzemeksic przemeksic vialovvie lovvie

November 21 2017

innocuous
21:00
indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless viamigotka migotka
21:00
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamigotka migotka
innocuous
20:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl