Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

innocuous
20:42
innocuous
20:39
9791 7d24 500
innocuous
20:39
Ciągle tu jestem.
innocuous
19:27
innocuous
19:22
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
17:07
4296 0f1e
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamems mems
innocuous
14:39
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles vianotperfectgirl notperfectgirl
innocuous
14:39
5196 594b
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viagabrynia gabrynia
innocuous
14:39
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamadadream madadream
14:37
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viaalliwantisyou alliwantisyou
innocuous
14:35
Umieram z tęsknoty za Tobą
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve vialottibluebell lottibluebell
innocuous
14:34
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo vialottibluebell lottibluebell
innocuous
14:33
6849 0719
Reposted fromhearted hearted vialottibluebell lottibluebell
innocuous
13:17
9105 d668
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
innocuous
13:15
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
innocuous
13:12
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
innocuous
13:12
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
innocuous
08:20
Reposted frombluuu bluuu
innocuous
08:19
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
innocuous
08:19
8563 2537 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl