Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

innocuous
07:31
9990 f236
Reposted frompeper peper viaucieknijmi ucieknijmi
innocuous
07:28
innocuous
07:23
5001 4587 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi

November 10 2018

innocuous
21:29
5157 bd8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
innocuous
21:28
innocuous
18:40
5076 7109 500

November 09 2018

innocuous
23:03
7103 acc4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
innocuous
23:02
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden
innocuous
22:58
innocuous
22:57
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viamems mems

November 08 2018

innocuous
20:35
3709 1924 500
innocuous
20:04
Liczy się miłość, kolego, w tym świecie liczy się tylko miłość.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frommissbrodka missbrodka viapodprzykrywka podprzykrywka
innocuous
20:04
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

November 07 2018

innocuous
21:32
Reposted frombluuu bluuu
innocuous
21:31
7326 b8fa 500
innocuous
21:23
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaholymoly holymoly
innocuous
21:23
Reposted from4777727772 4777727772 viaholymoly holymoly

November 06 2018

23:29
6253 6505
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaholymoly holymoly
innocuous
23:28
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatake-care take-care

November 05 2018

innocuous
23:34
7447 b032
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl