Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

innocuous
21:38
3018 3fdc
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin

February 23 2018

innocuous
22:20
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamadadream madadream
innocuous
22:19
7925 245c
Reposted fromdarkanes darkanes viawolalabym wolalabym
innocuous
22:11
Nie chcę być Twoim ładnym wspomnieniem. Chcę być Twoją ładną przyszłością.

February 22 2018

innocuous
11:58
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool

February 21 2018

innocuous
20:25
1134 a30e
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
innocuous
20:25
0386 c8a7 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viajointskurwysyn jointskurwysyn
innocuous
10:52
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee via777727772 777727772
10:48
6784 500f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
innocuous
10:48
7034 a7e7
10:46
2028 9c29
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan

February 20 2018

innocuous
22:39
Bo każda kolejna rozmowa jest powodem, żeby się w Tobie zakochać.
— app, facebook.com
Reposted fromhallon hallon vialekkaprzesada lekkaprzesada
innocuous
21:58
8876 7a2e
innocuous
21:28
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viaberewere berewere
innocuous
10:27
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
10:27

February 18 2018

innocuous
20:32
8951 f838
Reposted fromcountingme countingme vianiskowo niskowo
innocuous
20:29
3226 dc3e
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
innocuous
20:28
innocuous
20:27
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viasimons simons
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl